ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
  • ฿87.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กิจจา บานชื่น, กณิกนันต์ บานชื่น, หริลักษณ์ บานชื่น
  • ISBN : 9786160823147
  • Language : thai
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 11.01 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (รหัสวิชา 2204-2110)" เล่มนี้ มีเนื้อหาวิชาที่ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศึกราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 ทรัพย์สินทางปัญญา บทที่ 4 จรรยาบรรณเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 5 มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บทที่ 6 ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ บทที่ 8 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ บทที่ 9 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505) Ebook

฿67.00 ฿67.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

line