การจัดการการเงิน
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN : 9786160818075
  • Language : thai
  • Number of Pages : 406
  • File Size : 10.54 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "การจัดการการเงิน (Financial Management)" มีเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องความรู้เบื้องต้นของการจัดการการเงิน บทบาทและหน้าที่หลักของการจัดการการเงิน สถาบันการเงินและตลาดเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน แนวคิดเรื่องมูลค่าทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและค่าของทุน นโยบายเงินปันผล การจัดการการเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ความล้มเหลวและการควบรวมกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ โดยมีจุดเด่นคือได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ปรับปรุงปี 2552 ไว้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน นำเสนอในรูปและสำนวนที่อ่านเข้าใจง่าย ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการอุดมศึกษา สารบัญ บทที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการเงิน บทที่ 2 สถาบันการเงินและตลาดการเงินในประเทศ บทที่ 3 งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 4 ผลตอบแทนและความเสี่ยง บทที่ 5 แนวคิดเรื่องมูลค่าทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน บทที่ 6 งบจ่ายลงทุน บทที่ 7 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน บทที่ 8 โครงสร้างเงินทุนและค่าของเงินทุน บทที่ 9 นโยบายเงินปันผล บทที่ 10 เงินทุนระยะสั้น บทที่ 11 เงินทุนระยะปานกลาง บทที่ 12 เงินทุนระยะยาว บทที่ 13 ความล้มเหลวและการควบรวมกิจการ บทที่ 14 การเงินระหว่างประเทศ คำนิยม การเขียนตำราเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ และประสบการณ์ทางด้านการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ เป็นนักวิชาการทางการเงินที่มีประสบการณ์มายาวนานคนหนึ่ง สามารถเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้อ่านและผู้เรียนเป็นอย่างดี จึงสามารถสร้างผลงานที่เหมาะัสม และมีคุณภาพ ดร. รังสรรค์ เลิศในสัตย์ - คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง Ebook

฿170.00 ฿102.00

Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข Ebook

฿200.00 ฿169.00

Tags: การเงิน, การบริหารเงิน, Financial Management, ebook, bookcaze, se-ed

line