การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management)
  • ฿190.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย
  • ISBN : 9786160832033
  • Language : thai
  • Number of Pages : 209
  • File Size : 9.55 MB

"การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management)" เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 12 บท ได้แก่ บทนำเข้าสู่โลกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ความหมายและประโยชน์ในการกระจายสินค้า ความหมายและประโยชน์ของคลังสินค้า การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก ช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมบทสรุปท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 บทนำเข้าสู่โลกธุรกิจค้าปลีกสมันใหม่ บทที่ 2 ส่วนประสมการค้าปลีกสมัยใหม่ บทที่ 3 การบริหารผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ บทที่ 4 การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บทที่ 5 ระบบการกระจายสินค้าในธุรกิจค้าปลีก บทที่ 6 การบริหารคลังสินค้าในธุรกิจค้าปลีก บทที่ 7 การบริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก บทที่ 8 เทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บทที่ 9 การบริหารบุคลากรในธุรกิจค้าปลีก บทที่ 10 ช่องทางการจำหน่ายของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บทที่ 11 จริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก บทที่ 12 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION Ebook

฿160.00 ฿120.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: การบริหาร, ธุรกิจค้าปลีก, สมัยใหม่, ebook, bookcaze, se-ed

line