การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
  • ฿150.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. พรจิต ประทุมสุวรรณ
  • ISBN : 9786160832651
  • Language : thai
  • Number of Pages : 161
  • File Size : 3.37 MB

"การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก" เป็นการให้ความสำคัญกับการนำฟัซซีลอจิกไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมควบคุม โดยผู้เขียนได้ทำการรวบรวมจากประสบการณ์สอน การทำวิจัย เอกสาร หนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งภายในเล่มจะประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท ได้แก่ บทนำ ฟัซซีเซต ความสัมพันธ์แบบฟัซซี การให้เหตุผลแบบฟัซซี ระบบกฎแบบฟัซซี กลไกการอนุมานแบบฟัซซี และตัวควบคุมฟัซซีลอจิกแบบ PID นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอ่านอีกด้วย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รวมถึงเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับวิศวกรและผู้ที่สนใจ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ฟัซซีเซต บทที่ 3 ความสัมพันธ์แบบฟัซซี บทที่ 4 การให้เหตุผลแบบฟัซซี บทที่ 5 ระบบกฎแบบฟัซซี บทที่ 6 กลไกลการอนุมานแบบฟัซซี บทที่ 7 ตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกแบบ PID

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก Ebook

฿150.00 ฿109.00

Tags: การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก, วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze

line