การพยากรณ์ทางสถิติ
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. กรินทร์ กาญทนานนท์
  • ISBN : 9786160833016
  • Language : thai
  • Number of Pages : 241
  • File Size : 9.76 MB

การพยากรณ์ทางสถิติ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ผู้เขียน รศ.ดร. กรินทร์ กาญทนานนท์ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสถิติวิศวกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในระดับอุดมศึกษา โดยเนื้อหาประกอบด้วย 10 บท ได้แก่ ความหมายและประเภทของการพยากรณ์ การวิเคราะห์ส่วนเหลือจากการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย กระบวนการคงที่ อนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณ์แบบทำให้เรียบ ตัวแบบ Box-Jenkin 's ARIMA การประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA ภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์ และการระบุเอกลักษณ์ของระบบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการพยากรณ์ บทที่ 2 การวิเคราะห์ส่วนเหลือจากการพยากรณ์ บทที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอย บทที่ 4 กระบวนการคงที่ บทที่ 5 อนุกรมเวลา บทที่ 6 เทคนิคการพยากรณ์แบบทำให้เรียบ บทที่ 7 ตัวแบบ Box-Jenkin's ARIMA บทที่ 8 การประมาณค่าของสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ ARIMA บทที่ 9 ภาวะความแปรปรวนวิวิธพันธุ์ บทที่ 10 การระบุเอกลักษณ์ของระบบ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความน่าจะเป็นและสถิติ Ebook

฿185.00

Tags: พยากรณ์, สถิติ, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze

line