มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ฿104.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อภิรักษ์ สุขเกษม
  • ISBN : 9786160829712
  • Language : thai
  • Number of Pages : 289
  • File Size : 6.91 MB

"มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 เนื้อหาภายในมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ แบ่งเป็น 8 หน่วยการเรียนรู้ เริ่มจาก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส และ การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า บทที่ 2 ชนิดและโครงสร้างของมอเตอร์ไฟฟ้า บทที่ 3 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส บทที่ 4 หลักการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส บทที่ 5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส แบบหลายความเร็ว บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส บทที่ 8 การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า - ใบงานปฏิบัติงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

อุปกรณ์และการติดตั้งในงานระบบไฟฟ้า Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ, ไฟฟ้า, การเรียน, การสอน, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14