เล่นบท CFO สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้จบบัญชี/การเงิน
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชาญ ธาระวาส
  • ISBN : 9742121702
  • Language : thai
  • Number of Pages : 159
  • File Size : 3.07 MB

ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการเงินได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจบทางด้านบัญชี ก็สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหานี้ได้ โดยจะครอบคลุมไปถึงส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และงบการเงินซึ่งประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยท่านจะสามารถวิเคราะห์งบเหล่านี้ได้อย่างง่าย และสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านในการแก้ไขปัญหาทางการเงินทั้งในเรื่องส่วนตัวและในองค์กรของท่าน สารบัญ บทที่ 1 ทัศนคติ บทที่ 2 วิสัยทัศน์ บทที่ 3 ภารกิจ บทที่ 4 วัตถุประสงค์ บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบ บทที่ 6 การวิเคราะห์ทางการเงิน บทที่ 7 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์กร บทที่ 8 กลยุทธ์ในการหาแหล่งเงินทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงิน บทที่ 9 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินขององค์กร บทที่ 10 กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บทที่ 11 กลยุทธ์ในการวางแผนทางด้านการเงิน บทที่ 12 หลักการบริหารเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บทที่ 13 บทสรุป

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Money 101 : เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข Ebook

฿200.00 ฿143.65

Tags: ภาวะผู้นำ, การบริหาร, เงิน, กลยุทธ์, การบริหารธุรกิจ, ผู้บริหาร, ทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, ebook, bookcaze, se-ed

line