หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard
  • ฿190.00
  • ฿135.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
  • ISBN : 9786160800629
  • Language : thai
  • Number of Pages : 254
  • File Size : 4.44 MB

หลุดจากกับดัก : Balanced Scorecard รวมกับดักและปัญหาจากการประยุกต์ใช้ BSC เหมาะสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน ผู้เขียน ดร. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ในปัจจุบัน องค์กรเกือบทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำ Balanced Scorecard หรือ BSC ไปใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน แต่ในทางกลับกัน ก็มีหลายองค์กรที่ติดอยู่ในกับดักของ BSC เนื่องจากพนักงานแต่ละคนต้องติดอยู่กับตัวชี้วัดเต็มไปหมด ทำให้การทำงานไม่ไปไหน และสุดท้ายอาจทำให้ผลการดำเนินงานแย่ลงไปด้วย หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ต้องการติดอยู่ในกับดักของ BSC หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันแนวคิดสำคัญของ BSC มากขึ้น พร้อมทั้งมองเห็นปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ จากการนำ BSC ไปใช้จริงในองค์กร ตลอดจนเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถนำ BSC ไปใช้อย่างถูกวิธี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในขับเคลื่อนทางกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าของกิจการทุกท่าน ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Balanced Scorecard สารบัญ บทที่ 1 กับดักที่ 1 หัวใจอยู่ที่กลยุทธ์ บทที่ 2 กับดักที่ 2 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การกำหนดตัวชี้วัด บทที่ 3 กับดักที่ 3 การจัดทำตัวชี้วัด บทที่ 4 กับดักที่ 4 การกระจายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานต่างๆ และพนักงาน บทที่ 5 กับดักที่ 5 แผนการปฏิบัติงาน และการนำเอา BSC

Write a review

Please login or register to review
Related Products
38 กลยุทธ์คว้ากำไรในตลาดหุ้น Ebook

฿210.00 ฿179.00

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ Ebook

฿175.00 ฿125.00

Tags: ตัวชี้วัด, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14