สร้างยอดขายเพื่อนำชัย
  • ฿98.00
  • ฿59.50

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมชาติ กิจยรรยง
  • ISBN : 9742120706
  • Language : thai
  • Number of Pages : 129
  • File Size : 1.44 MB

สร้างยอดขายเพื่อนำชัย ชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตาม ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง ชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามได้เห็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย เสริมสร้างศักยภาพในการสรรหา พัฒนา ดูแลรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์จากนักขายในทีมของตนและองค์กรพร้อมไปกับการรู้จักสร้างกำลังคนเพื่อได้สร้างผลงานหรือผลผลิต เพื่อสร้างกำลังให้กับองค์กรที่บริหารงานอยู่ ด้วยการใช้ศิลปะการให้คำปรึกษาหารือทีมขายและการบริหารทีมขาย อีกทั้งยังจะสามารถสรรค์สร้างวิธีที่ประเมินนักขายในทีม เสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพฝีมือของนักขายในทีมของเราให้ก้าวหน้าและก้าวไกลในอาชีพและธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า สารบัญ 1 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้บริหารงานขาย 2 การวางแผนกลยุทธ์การขาย 3 ศักยภาพของผู้บริหารงานขาย 4 บทบาท หน้าที่ และภารกิจของผู้บริหารงานขาย 5 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกนักขาย 6 เทคนิคการอบรมทีมขาย 7 เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ทีมขาย 8 เทคนิคการจูงใจทีมขาย 9 เป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย 10 มุ่งมั่นนำทีมสู่เป้าหมาย 11 การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพทีมขาย 12 การควบคุมดูแลการทำงานของนักขาย 13 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย 14 การให้คำปรึกษาหารือทีมขาย 15 เทคนิคการบริหารทีมขาย 16 เทคนิคการจัดประชุม 17 การประเมิณการขาย 18 การแบ่งอาณาเขตการขาย 19 การพยากรณ์การขาย 20 การจัดทำโควต้างานขาย 21 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารงานขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการขาย Ebook

฿170.00 ฿120.00

การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004) Ebook

฿67.00

Tags: การจัดการ, การบริหาร, การตลาด, ebook, bookcaze, se-ed

line