กลศาสตร์เครื่องกล
  • ฿125.00
  • ฿90.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160802470
  • Language : thai
  • Number of Pages : 167
  • File Size : 16.99 MB

กลศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้ศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล... ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้ศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน และความเค้นและความเครียด เพื่อให้สามารถคำนวณและออกแบบเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องกล สามารถนำหลักการของความเค้นและความเครียดมาทำรายงานซ่อม บำรุงรักษา และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง และสาขาวิชาช่างโลหะการ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ บทที่ 3 ระบบแรง บทที่ 4 โมเมนต์ บทที่ 5 การสมดุลของแรง บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วง บทที่ 7 แรงเสียดทาน บทที่ 8 ความเร็วและความเร่ง บทที่ 9 งานและพลังงาน บทที่ 10 ความเค้นและความเครียด

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์ของไหล Ebook

฿250.00 ฿175.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

Tags: อาชีวศึกษา, จักรยานยนต์, ช่างซ่อม, การซ่อมและบำรุงรักษา, ebook, bookcaze, se-ed, กลศาสตร์เครื่องกล

line