นิวแมติกอุตสาหกรรม
  • ฿150.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์,ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ,ปานเพชร ชินินทร
  • ISBN : 9745126098
  • Language : thai
  • Number of Pages : 381
  • File Size : 40.83 MB

นิวแมติกอุตสาหกรรม ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับนิวแมติก ไปจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้งานจริง ผู้เขียน ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์,ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ,ปานเพชร ชินินทร ด้านนิวแมติกที่ให้ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้งานจริง โดยได้อธิบายถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาาน และการนำไปใช้งานของวาลว์ควบคุมชนิดต่าง ๆ ในระบบนิวแมติก และได้อธิบายการออกแบบวงจรควบคุมที่เป็นพื้นฐาน วงจรแยกสัญญาณควบคุม วงจรลอจิก วงจรทางไฟฟ้าควบคุม หัวจับสุญญากาศ ตลอดจนการเลือกหาขนาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในระบบนิวแมติกโดยสูตรสำเร็จ หรืออาจเปิดหาค่าจากตารางและรูป นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับสภาพลมอัดได้ละเอียดมากกว่าหนังสือนิวแมติกเล่มอื่น ๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทางด้านนิวแมติกทุกระดับ และเหมาะเป็นตำราเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกเช่นกัน สารบัญ บททึ่ 1 ความรู้เบื้องต้นของระบบนิวแมติก บทที่ 2 เครื่องอัดลม บทที่ 3 การทำความสะอาดลมอัด บทที่ 4 การจ่ายลมอัดและการเลือกขนาดท่อ บทที่ 5 อุปกรณ์ทำงานของระบบนิวแมติก บทที่ 6 วาล์วและสัญลักษณ์ บทที่ 7 หลักการเขียนและออกแบบวงจรนิวแมติก บทที่ 8 วงจรนิวแมติกแยกสัญญาณควบคุม บทที่ 9 วงจรนิวแมติกควบคุมการทำงานด้วยลอจิก บทที่ 10 การควบคุมการทำงานของระบบนิวแมติกด้วยไฟฟ้า บทที่ 11 อุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบนิวแมติก บทที่ 12 การบำรุงรักษาระบบนิวแมติก ภาคผนวก ก. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรนิวแมติก ภาคผนวก ข. สรุปสัญลักษณ์ที่สำคัญในระบบนิวแมติก ภาคผนวก ค. รายละเอียดเพิ่มเติมอุปกรณ์นิวแมติก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿135.00 ฿95.00

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Ebook

฿195.00 ฿139.00

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

Tags: อุตสาหกรรม, วงจร, นิวแมติก, อุปกรณ์, นิวแมติก, นิวเมติกส์, ebook, bookcaze, se-ed

line