การจัดการ : Management
  • ฿215.00
  • ฿150.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ฉัตยาพร เสมอใจ,ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9745347469
  • Language : thai
  • Number of Pages : 310
  • File Size : 3.75 MB

การจัดการ : Management คู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน ผู้เขียน ฉัตยาพร เสมอใจ,ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 'การจัดการ (Management)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การค้นคว้า และการทำงานเพื่อใช้ประกอบการเรียนสำหรับนิสิต นักศึกาาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาผู้จัดการที่ต้องการความรู้ ทักษะและความเข้าใจพื้นฐานการบริหารงาน เช่น เรื่องขององค์การและการจัดการ, การพยากรณ์และการตัดสินใจ, กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ , และเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ เป็นต้น เพื่อจะประยุกต์ในงานของตนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเขียนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ทบทวน และอ้างอิงถึงในการใช้งาน สารบัญ บทที่ 1 องค์การและการจัดการ บทที่ 2 การพยากรณ์และการตัดสินใจ บทที่ 3 การวางแผน บทที่ 4 กลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 5 องค์การ บทที่ 6 การจัดคนเข้าทำงาน บทที่ 7 การนำ บทที่ 8 การจูงใจ บทที่ 9 การติดต่อสื่อสาร บทที่ 10 ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง บทที่ 11 การควบคุม บทที่ 12 เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ บทที่ 13 การบริหารเปลี่ยนแปลงองค์การ บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: การจัดการเชิงกลยุทธ์, จิตวิทยาการ, จัดการ, การบริหารองค์กร, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14