วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
  • ฿73.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ชัยวุฒิ สุธรรม
  • ISBN : 9786160829743
  • Language : thai
  • Number of Pages : 246
  • File Size : 21.61 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ชัยวุฒิ สุธรรม จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 รหัสวิชา 2106-1003 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสา งานบันได งานพื้น และงานหลังคา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน หรือค้นคว้าเพิ่มเติม สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต บทที่ 4 งานฐานราก บทที่ 5 งานคาน บทที่ 6 งานเสา บทที่ 7 งานบันได บทที่ 8 งานพื้น บทที่ 9 งานหลังคา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานฉีดพลาสติก Ebook

฿165.00 ฿159.00

วัสดุก่อสร้าง Ebook

฿250.00 ฿179.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 Ebook

฿175.00 ฿120.00

Tags: วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, ก่อสร้าง, การก่อสร้าง, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line