การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
  • ฿320.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
  • ISBN : 9786160828401
  • Language : thai
  • Number of Pages : 437
  • File Size : 6.35 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.2001-56 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช่อยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 6 บท ซึ่งกล่าวถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก และในบทที่ 7 เป็นเนื้อหาของใบงานการติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก โดยมีทั้งหมด 10 ใบงาน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน และสำหรับเรียนรู้ด้วยคนเองได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 ความปลอดภัยและมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า บทที่ 2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และการใช้งานสำหรับการติดตั้ง บทที่ 3 การออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก บทที่ 4 การติดตั้งระบบสายดิน บทที่ 5 ระบบล่อฟ้าแรงต่ำ บทที่ 6 การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน บทที่ 7 กาติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า Ebook

฿220.00 ฿160.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: ไฟฟ้า, การติดตั้งไฟฟ้า, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze

line