วัดละเอียด
  • ฿155.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อำพัน เมธนาวิน
  • ISBN : 9786160818556
  • Language : thai
  • Number of Pages : 321
  • File Size : 4.37 MB

วัดละเอียด รวมพื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้เขียน อำพัน เมธนาวิน ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวัดละเอียด" เป็นการรวมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา อธิบายหลักการใช้ วิธีการอ่านค่าโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้ที่สนใจทั่วไป และผู้เตรียมสอบเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด บทที่ 2 เครื่องมือวัดที่มีขีดมาตรา บทที่ 3 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด บทที่ 4 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรา บทที่ 5 เครื่องมือวัดมุม บทที่ 6 เครื่องมือวัดและตรวจสอบความหยาบผิว บทที่ 7 เครื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่ บทที่ 8 เครื่องมือวัดตรววจสอบเกลียว บทที่ 9 เครื่องมือวัดขนาดด้วยการเปรียบเทียบ ข้อมูลเพิ่มเติม - มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 คำนิยม ในกระบวนการเรียน การสอน และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลานาน จึงได้นำความรู้เหล่านั้นมารวบรวมเรียบเรียงเป็นหนังสือ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง -- นายอุดม ไชยเดชาธร -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียด Ebook

฿195.00 ฿139.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

Tags: SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, วัดละเอียด, อำพัน เมธนาวิน, โรงงานอุตสาหกรรม

line