หลักพืชกรรม
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มณฑา ลิมปิยประพันธ์
  • ISBN : 9786160816286
  • Language : thai
  • Number of Pages : 187
  • File Size : 10.77 MB

หลักพืชกรรม ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางพืชกรรมและความรู้เกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษษพืช ผู้เขียน มณฑา ลิมปิยประพันธ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักพืชกรรม" ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และความสำคัญของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางพืชกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา หลักพืชกรรม (2501-2001) ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวส. 1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 สารบัญ บทที่ 1 ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ บทที่ 2 การสำรวจตลาดพืชผลในท้องถิ่น บทที่ 3 พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ และความสำคัญ บทที่ 4 การจำแนกพืช บทที่ 5 ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช บทที่ 6 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม บทที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืช

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การผลิตพืชสมุนไพร Ebook

฿195.00 ฿140.00

Tags: อาชีวศึกษา, เกษตรกรรม, การเรียน, การสอนพืชศาสตร์, ebook, bookcaze, se-ed, หลักพืชกรรม

line