การบัญชีต้นทุน 1
  • ฿175.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160812448
  • Language : thai
  • Number of Pages : 236
  • File Size : 2.37 MB

การบัญชีต้นทุน 1 ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 ผู้เขียน รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวะศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 2546 ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เนื้อหาในเล่มจะอธิบายให้รู้จักกับต้นทุนที่เป็นส่วนประกอบของการดำเนินงาน วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และท้ายสุดจะได้เรียนรู้ว่าสามารถใช้การบัญชีบริหารและจัดการเกี่ยวกับของเสียมีตำหนิ และเศษวัตถุดิบได้อยางไร สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน บทที่ 2 วิธีการบัญชีต้นทุนในระบบการผลิต บทที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ บทที่ 4 ต้นทุนวัตถุดิบคงเหลือ บทที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน บทที่ 6 การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต บทที่ 7 การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ บทที่ 8 การบัญชีเกี่ยวกับของเสีย มีตำหนิ และเศษวัตถุดิบ บทที่ 9 การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003) Ebook

฿94.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿109.00

Tags: การเงิน, การบัญชี, ต้นทุน, งบประมาณ, ebook, bookcaze, se-ed, เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, การบัญชีต้นทุน 1

line