การเงินธุรกิจ : Business Finance
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN : 9786160810666
  • Language : thai
  • Number of Pages : 450
  • File Size : 2.23 MB

การเงินธุรกิจ : Business Finance ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินธุรกิจ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารเงินสินค้าคงคลัง ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว รวมถึงนโยบายเงินปันผล นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน บทที่ 4 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด บทที่ 5 การวางแผนทางการเงิน บทที่ 6 งบกระเเสเงินสด บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้ บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงคลัง บทที่ 9 ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ บทที่ 10 งบจ่ายลงทุน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการการเงิน Ebook

฿220.00 ฿159.00

หลักการตลาด Ebook

฿185.00 ฿130.00

การบริหารการตลาด : Marketing Management Ebook

฿195.00 ฿140.00

การจัดการ : Management Ebook

฿215.00 ฿150.00

จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน Ebook

฿150.00 ฿100.00

บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ Ebook

฿135.00 ฿110.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿179.00

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง Ebook

฿170.00 ฿102.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ Ebook

฿550.00 ฿380.00

Tags: การบริหารธุรกิจ, Finance, การเงินการบริหาร, ebook, bookcaze, se-ed, การเงินธุรกิจ : Business Finance

line