กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์
  • ฿195.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : มนตรี พิรุณเกษตร,สมาน เจริญกิจพูลผล
  • ISBN : 9745125822
  • Language : thai
  • Number of Pages : 587
  • File Size : 36.30 MB

กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ เขียนออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหา ในปัญหาข้อหนึ่งๆ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ โจทย์ หลักการวิเคราะห์ และการคำนวณ ผู้เขียน มนตรี พิรุณเกษตร,สมาน เจริญกิจพูล กลศาสตร์ของไหลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานในวิชาแคลคูลัส สถิตศาสตร์ พลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงเป็นไปได้ยากลำบาก เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้เขียนออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งในปัญหาข้อหนึ่ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ โจทย์ หลักการวิเคราะห์ และการคำนวณ ตามลำดับ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่คำนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การไหลของของไหลในอุดมคติ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ การไหลของของไหลจริงที่เกิดจากความเสียดทานในการไหล การไหลในช่องทางเปิดซึ่งการไหลจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของความโน้มถ่วง และการไหลที่มีการยุบตัวในกระบวนการไหลแบบต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสรุปทฤษฎีและเพิ่มประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย สารบัญ บทที่ 1 คำนิยามและแนวคิดพื้นฐาน บทที่ 2 สถิตศาสตร์ของไหล บทที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาตรควบคุม บทที่ 4 การวิเคราะห์อนุพันธ์ บทที่ 5 การไหลของของไหลในอุดมคติ บทที่ 6 การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง บทที่ 7 การไหลแบบยุบตัวไม่ได้ในช่องทางปิด บทที่ 8 การไหลรอบนอก บทที่ 9 การไหลในช่องทางเปิด บทที่ 10 การไหลยุบตัว ภาคผนวก บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ Ebook

฿195.00 ฿130.00

กลศาสตร์ของไหล Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: กลศาสตร์, วิศวกรรม, วิศวกรรมเครื่องกล, กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14