กลศาสตร์ของไหล
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์,วิศิษฏ์ จาตุรมาน
  • ISBN : 9745343471
  • Language : thai
  • Number of Pages : 539
  • File Size : 34.74 MB

กลศาสตร์ของไหล ผู้เขียน ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์,วิศิษฏ์ จาตุรมาน กลศาสตร์ของไหลเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแบบเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี และยังนำไปใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้คู่มือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานด้านของไหล สารบัญ บทที่ 1 คุณสมบัติของไหล บทที่ 2 ควาดันของอของไหลและการวัด บทที่ 3 แรงของของไหลที่กระทำกับพื้นผิวของวัตถุ บทที่ 4 แรงพยุงและการลอยตัว บทที่ 5 ทฤษฎีการไหลของของไหล บทที่ 6 การวัดของไหล บทที่ 7 สมการโมเมนตัมและการนำไปใช้งาน บทที่ 8 การไหลในท่อ เฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณื บรรณานุกรม ข้อมูลเพิ่มเติม วิศิษฏ์ จาตุรมาน สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคชั้นสูง (ปทส.ช่างยนต์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.เครื่องกล) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บเครื่องกล)จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมเคทโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ มีประสบการณ์ในการสอนวิชากลศาสตร์ของไหล (ระดับปวส.) ตั้งแต่ปี ไศ.2519 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาช่างยนต์ คณะวิชาช่างกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ สำเร็จคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาคุรุศาสตร์เครื่องกล (ค.อ.บ.เครื่องกล) จากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปริญญาโท (ค.อ.ม.บริหารอาชีวศึกษา) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เคยเป็นอาจารย์แผนกช่างยนต์ คณะวิชาช่างกล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีราชมงตล และเขียนตำราทางวิชาการหลายเล่ม พร้อมทั้งเป็นวิทยากรให้กับสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿90.00

กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ Ebook

฿195.00 ฿130.00

กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) Ebook

฿93.00 ฿93.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 Ebook

฿130.00 ฿123.00

Tags: กลศาสตร์, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ช่างอุตสาหกรรม, ebook, se-ed, bookcaze

line