ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
  • ฿245.00
  • ฿170.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ปานเพชร ชินินทร,ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์
  • ISBN : 9745344478
  • Language : thai
  • Number of Pages : 609
  • File Size : 104.09 MB

ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม พื้นฐานทางไฮดรอลิกจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงโดยได้อธิบายตั้งแต่โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน และการนำไปใช้งาน... ผู้เขียน ปานเพชร ชินินทร,ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ ทางด้านไฮดรอลิกที่นับว่าสมบูรณ์และละเอียดมากที่สุด ซึ่งจะให้ความรู้ตั้งแต่หลัการพื้นฐานทางไฮดรอลิกจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงโดยได้อธิบายตั้งแต่โครงสร้าง ส่วนประกอบ การทำงาน และการนำไปใช้งานของวาล์วควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก วิธีการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาต่างๆในวงจร การคำนวณหาขนาดของอุปกรณ์ที่จะใช้หรือหาค่าต่างๆ ในระบบไฮดรอลิกได้อย่างรวดเร็วด้วยสูตรสำเร็จ หรือเปิดหาค่าจากตารางและแผนภูมิตลอดจนถึงการออกแบบวงจรและการทำงานของวงจรไฮดรอลิกที่ใช้งานในอุตสาหกรรม เช่น วงจร High - Low วงจร Prefill วงจร Decompression วงจร Lock Cylinder วงจรโหลดแก่ปั๊ม วงจรเพิ่มความดัน วงจรควบคุมป้อนชิ้นงาน วงจรเบรกมอเตอร์ไฮดรอลิก วงจรเครื่องอัดชิ้นงาน วงจรยึดชิ้นงาน วงจรเคื่องฉีดพลาสติก เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นหนังสือคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฮดรอลิกทุกระดับ และเหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนในระดับวิมยาลัยและมหาวิทยาลัยอีกเช่นกัน สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 หลักการพื้นฐานของระบบไฮดรอลิก บทที่ 3 นำมันไฮดรอลิก บทที่ 4 ถังพักและการปรับสภาพของนำมัน บทที่ 5 ท่อทางและซีลในระบบไฮดรอลิก บทที่ 6 ปั๊มไฮดรอลิก บทที่ 7 อุปกรณ์การทำงานในระบบไฮดรอลิก บทที่ 8 วาล์วควบคุมระบบไฮดรอลิก บทที่ 9 วงจรไฮดรอลิกในอุตสาหกรรม ภาคผนวก บรรณานุกรม ข้อมูลเพิ่มเติม ขวัญชัย สินทิพย์สมบูณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันประกอบธุรกิจทางด้านไฮดรอลิกแบบครบวงจร ผศ. ดร. ปานเพชร ชินินทร สำเร็จการศึกษาระดับปรฺญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล และปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาบริหารอาชีวศึกษา ตำแหน่งวิชาการ : คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿135.00 ฿95.00

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Ebook

฿195.00 ฿139.00

อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: เครื่องยนต์, อุตสาหกรรม, ไฮดรอลิก, วิศวกรรมเครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed

line