จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
  • ฿220.00
  • ฿155.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สิทธิโชค วรานุสันติกุล
  • ISBN : 9745347043
  • Language : thai
  • Number of Pages : 342
  • File Size : 48.91 MB

จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ การทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไป ผู้เขียน สิทธิโชค วรานุสันติกุล เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งอธิบายด้วยสามัญสำนึกก็ไม่ได้ความกระจ่างชัด โดยได้กล่าวถึงหลักการ ทฤษฎีต่างๆ และผลการวิจัยมากมายทางจิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ในมุมมองของหัวข้อเรื่องที่สำคัญต่อไปนี้คือ สังคมประกิตหรือการเรียนรู้เพื่อกล่อมเกลาบุคลิกภาพและพฤติกรรม, การรับรู้ทางสังคม, เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ, แรงจูงใจทางสังคมและการทำงาน, การใช้อิทธิพลทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน, อิทธิพลของกระบวนการกลุ่มกับพฤติกรรมมนุษย์, ภาวะผู้นำ และพฤติกรรมการช่วยเหลือกัน การร่วมมือ การขัดแย้งกัน และการก้าวร้าวต่อกัน และนอกจากจะได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีแล้ว ยังได้กล่าวถึงการนำเอาความรู้จากทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ดังนั้นนอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบการเรียนการสอนวิชา 'จิตวิทยาสังคม' ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้เขียนยังได้เขียนให้อ่านง่ายเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้อ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม บทที่ 2 สังคมประกิต บทที่ 3 การรับรู้ทางสัมคม บทที่ 4 เจตคติ บทที่ 5 แรงจูงใจทางสังคมและการทำงาน บทที่ 6 อิทธิพลทางสังคม บทที่ 7 พฤติกรรมมนุษย์ในกลุ่ม บทที่ 8 ภาวะผู้นำ บทที่ 9 การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแข่งขัน การขัดแย้ง และความก้าวร้าว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จิตวิทยาการบริการ Ebook

฿180.00 ฿130.00

เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: วัสดุก่อสร้าง, วิศวกรรม, เครื่องจักรกล, การก่อสร้าง, ebook, bookcaze, se-ed, จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์

line