การวัดละเอียด
  • ฿155.00
  • ฿93.50

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อำพัน เมธนาวิน
  • ISBN : 9786160801046
  • Language : thai
  • Number of Pages : 316
  • File Size : 4.26 MB

การวัดละเอียด คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม ผู้เขียน อำพัน เมธนาวิน ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวัดละเอียด" เป็นการรวมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา อธิบายหลักการใช้ วิธีการอ่านค่าโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด บทที่ 2 เครื่องมือวัดที่มีขีดมาตรา บทที่ 3 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด บทที่ 4 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรา บทที่ 5 เครื่องมือวัดมุม บทที่ 6 เครื่องมือวัดและตรวจสอบความหยาบผิว บทที่ 7 เรื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่ บทที่ 8 เครื่องมือวัดตรววจสอบเกลียว บทที่ 9 เครื่องมืวัดขนาดด้วยการเเปรียบเทียบ คำนิยม ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม อาจารย์อำพัน เมธนาวิน ที่มีความเพียรพยายามในการจัดทำหนังสือ "การวัดละเอียด" จนเสร็จสมบูรณ์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ตลอดไป -- นายอุดม ไชยเดชาธร -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับหนังสือเล่มนี้ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่จะใช้ให้เกิดทักษะ เหมาะที่จะเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น -- นายปิยชาติ จันทสังข์ -- ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การออกแบบผิวทาง Ebook

฿198.00 ฿140.00

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿85.00

Tags: งานวัดละเอียด, อาชีวศึกษา, เครื่องมือ, วัดละเอียด, การวัดละเอียด, bookcaze, ebook, se-ed

line