กล้วยไม้
  • ฿180.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์
  • ISBN : 9786160803583
  • Language : thai
  • Number of Pages : 258
  • File Size : 3.15 MB

กล้วยไม้ กล้วยไม้ พืชมหัศจรรย์ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ ผู้เขียน สุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "กล้วยไม้" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความสำคัญของกล้วยไม้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการจำแนกกล้วยไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โรงเรือนและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ กล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้กระถางที่นิยมปลูกเลี้ยงในประเทศไทย โรคแมลงศัตรูกล้วยไม้และการป้องกันกำจัด เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้ การตลาด ขั้นตอนและวิธีการส่งออกดอกกล้วยไม้ และหลักเกณฑ์การประกวดและตัดสินกล้วยไม้บางชนิด การรับรองมาตรฐานพันธุ์กล้วยไม้และมาตรฐานกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการส่งออก สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชา กล้วยไม้ (3502-2204) ระดับ ปวส. ประเภทวิชาการเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สารบัญ บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของกล้วยไม้ บทที่ 2 การจำแนกประเภทกล้วยไม้ บทที่ 3 ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ บทที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ บทที่ 5 โรงเรือนและการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ บทที่ 6 กล้วยไม้ตัดดอกที่นิยมปลูกเลี้ยงในประเทศไทย บทที่ 7 โรค แมลง สัตว์ ศัตรูของกล้วยไม้ และการป้องกันกำจัด บทที่ 8 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บทที่ 9 การตลาดกล้วยไม้ ขั้นตอน และวิธีการส่งออกดอกกล้วยไม้ บทที่ 10 หลักเกณฑ์การประกวดและตัดสินกล้วยไม้บางชนิด การรับรองมาตรฐานพันธุ์ไม้ และมาตรฐานการตัดดอกกล้วยไม้เพื่อการส่งออก

Write a review

Please login or register to review

Tags: เกษตรกรรม, กล้วยไม้, ไม้ประดับ, ไม้ดอก, พืช, การเกษตร, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14