พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
  • ฿250.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
  • ISBN : 9786160835263
  • Language : thai
  • Number of Pages : 370
  • File Size : 2.29 MB

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี ผู้เขียน ผศ.ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์การ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่มทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ ภาวะผู้นำในองค์การ การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร อำนาจและการเมืองในองค์การ โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การ และแนวโน้มพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในอนาคต รวมทั้งความรู้ด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ช่วยเสริมสร้างความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 วิวัฒนาการของพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล บทที่ 3 พฤติกรรมกลุ่ม บทที่ 4 ทัศนคติ การรับรู้และการเรียนรู้ บทที่ 5 ภาวะผู้นำในองค์การ บทที่ 6 การตัดสินใจทางการบริหาร บทที่ 7 การจัดการความขัดแย้งในองค์การ บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารในองค์การ บทที่ 9 อำนาจและการเมืองในองค์การ บทที่ 10 โครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ บทที่ 11 การเปลี่ยนแปลงองค์การ บทที่ 12 เทคนิคการพัฒนาองค์การ บทที่ 13 แนวโน้มพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในอนาคต

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พฤติกรรมองค์การ Ebook

฿220.00 ฿160.00

พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ Ebook

฿250.00 ฿199.00

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การบริหาร, ธุรกิจ, คู่มือเรียน, อุดมศึกษา, การบริหารองค์กร, ebook, bookcaze, se-ed, พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ

line