พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
  • ฿69.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160834785
  • Language : thai
  • Number of Pages : 238
  • File Size : 5.34 MB

พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน "พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นต้นในการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหามีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ เส้นและตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดและมาตราส่วน ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค รูปตัด และแบบขยายส่วนประกอบของอาคาร อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมใบงานและแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ภายในบทเรียน สารบัญ บทที่ 1 การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ บทที่ 2 เส้นและตัวอักษร บทที่ 3 รูปทรงเรขาคณิต บทที่ 4 การกำหนดขนาดและมาตราส่วน บทที่ 5 ภาพฉาย บทที่ 6 ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค บทที่ 7 รูปตัด บทที่ 8 แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) รหัสวิชา 3100-0002 Ebook

฿250.00 ฿179.00

เขียนแบบเทคนิค (รหัสวิชา 3100-0002) Ebook

฿195.00 ฿139.00

พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001) Ebook

฿69.00

Tags: การเขียนแบบ, การก่อสร้าง, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed, พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.)

line