สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • ฿380.00
  • ฿309.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
  • ISBN : 9786160834129
  • Language : thai
  • Number of Pages : 573
  • File Size : 18.85 MB

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ผู้เขียน รศ.ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ประกอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามสภาวิศวกรกำหนด โดยมีการอธิบายยกตัวอย่างประกอบและแนะนำการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท ได้แก่ ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและค่าความเหนี่ยวนำ สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเล่มยังสอดแทรกชีวประวัติและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เนื้อหาในแต่ละบทจะนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์ที่รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจไว้อีกด้วย สารบัญ ภาค 1 ประวัติและความสำคัญของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า - บทที่ 1 ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม ภาค 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์ - บทที่ 2 การวิเคราะห์เวกเตอร์ ภาค 3 สนามไฟฟ้าสถิต - บทที่ 3 สนามไฟฟ้าสถิต - บทที่ 4 สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ - บทที่ 5 ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต ภาค 4 สนามแม่เหล็กสถิต - บทที่ 6 สนามแม่เหล็กสถิต - บทที่ 7 แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก และค่าความเหนี่ยวนำ ภาค 5 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า - บทที่ 8 สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ - บทที่ 9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

คู่มืองานเหล็ก Ebook

฿270.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: ไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้า, วิศวกรรมศาสตร์, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze

line