วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
  • ฿180.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
  • ISBN : 9786160831111
  • Language : thai
  • Number of Pages : 252
  • File Size : 44.07 MB

วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ไทรทอง เรืองจำรัส "วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004" เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน วิชาวัสดุช่าง ซึ่งเป็นวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเเนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย กรรมวิธีการผลิต วัสดุในงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การทดสอบวัสดุเบื้องต้น และพลังงานในอนาคต โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต บทที่ 2 วัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม บทที่ 3 เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น และวัสดุหล่อเย็น บทที่ 4 วัสดุก่อสร้าง บทที่ 5 วัสดุสังเคราะห์ บทที่ 6 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 7 การกัดกร่อนและการป้องกัน บทที่ 8 การทดสอบวัสดุเบื้องต้น บทที่ 9 พลังงานในอนาคต

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วัสดุก่อสร้าง Ebook

฿250.00 ฿179.00

ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล Ebook

฿195.00 ฿140.00

วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 Ebook

฿180.00 ฿129.00

วัสดุช่างอุตสาหกรรม Ebook

฿160.00 ฿115.00

Tags: วัสดุช่าง, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line