เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
  • ฿67.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
  • ISBN : 9786160828692
  • Language : thai
  • Number of Pages : 225
  • File Size : 11.41 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ วิชา "เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)" หมวดวิชาทักษะชีวิตเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน สถานการณ์โลกในปัจจุบันและโลกยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย การเมืองการปกครองของไทยและวิกฤตการเมืองไทย เป็นต้น ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้ และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้นำหลักการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานความรู้ด้านอาเซียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญ บทที่ 1 สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน บทที่ 2 สถานการณ์โลกในปัจจุบันและโลกยุคโลกาภิวัตน์ บทที่ 3 ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทย บทที่ 4 การเมืองการปกครองของไทยและวิกฤตการเมืองไทย บทที่ 5 การศึกษา บทที่ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในปัจจุบัน บทที่ 7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร Ebook

฿87.00

Tags: ภาวะเศรษฐกิจ, คู่มือเรียน, อาชีวศึกษา, การเมืองและการปกครอง, เหตุการณ์ปัจจุบัน, ebook, bookcaze, se-ed

line