การบริหารช่องทางการตลาด
  • ฿190.00
  • ฿118.15

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. สุวิทย์ มาบุญเรือง
  • ISBN : 9786160813728
  • Language : thai
  • Number of Pages : 249
  • File Size : 10.74 MB

"การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด สมาชิกในช่องทางการตลาดและสถาบันคนกลาง พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต การขายตรง การตลาดแบบตรง การบริหารห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารช่องทางการตลาด บทที่ 2 สมาชิกในช่องทางการตลาด และสถาบันคนกลาง บทที่ 3 พฤติกรรมภายในช่องทางการตลาด บทที่ 4 การวางแผน การประเมินในการปฏิบัติงานและการควบคุมช่องทางการตลาด บทที่ 5 การจัดการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ราคาและการส่งเสริมการตลาด บทที่ 6 ช่องทางการตลาดอินเทอร์เน็ต บทที่ 7 การขายตรง บทที่ 8 การตลาดแบบตรง บทที่ 9 การบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ บทที่ 10 ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการและการตลาดบริการ Ebook

฿175.00 ฿130.00

สร้างคน สร้างงาน แบบผู้จัดการขั้นเทพ : The Rules of Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM Ebook

฿550.00 ฿380.00

Tags: การตลาด, การบริหารจัดการ, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze

line