การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
  • ฿107.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กิจจา บานชื่น
  • ISBN : 9786160826780
  • Language : thai
  • Number of Pages : 281
  • File Size : 22.37 MB

การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ดร. กิจจา บานชื่น "การพัฒนาบุคลิกภาพ รหัสวิชา 2203-2009" จัดทำตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได้เขียนขึ้นโดยบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยเนื้อหาไว้จำนวน 8 บท เพื่อใช้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพได้ มีบทเรียน ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ บทที่ 3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย บทที่ 5 การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย บทที่ 6 มารยาททางสังคม บทที่ 7 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ บทที่ 3 แบบทดสอบบุคลิกภาพ บทที่ 4 ศิลปะการแต่งกาย บทที่ 5 การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย บทที่ 6 มารยาททางสังคม บทที่ 7 วัฒนธรรมระหว่างประเทศ บทที่ 8 บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน

Write a review

Please login or register to review

Tags: คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, การพัฒนาบุคลิกภาพ, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14