การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์
  • ISBN : 9786160826063
  • Language : thai
  • Number of Pages : 153
  • File Size : 8.97 MB

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสำหรับการประกอบอาชีพ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 3 แนวทางการเลือกรูปแบบและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำ และทีมงาน บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การพัฒนาองค์การ Ebook

฿195.00 ฿139.00

เพิ่มกำลังทรัพย์ด้วยพลังสุข Ebook

฿135.00 ฿95.00

ปิดประตูใส่หน้าความจน Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: การบริหารจัดการ, การจัดการทรัพยากร, บุคคลการพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, ebook, bookcaze, se-ed

line