การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160825226
  • Language : thai
  • Number of Pages : 346
  • File Size : 20.87 MB

การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การจัดการความปลอดภัย" ว่าด้วยเรื่องของ หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง การสารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง การประเมินอันตรายจากการสารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บทที่ 2 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่าง และวัดระดับเสียง บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัย และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจ และการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

Tags: การจัดการความปลอดภัย, การจัดการ, ความปลอดภัย, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, se-ed

line