สมการเชิงอนุพันธ์
  • ฿420.00
  • ฿359.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์
  • ISBN : 5524100001040
  • Language : thai
  • Number of Pages : 920
  • File Size : 10.17 MB

CD สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้เขียน รศ.ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ "CD สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ แบบฝึกหัดและเฉลย" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้เฉลยอย่างละเอียดทุกขั้นตอน จากโจทย์ในหนังสือ "สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์" ที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมสาสตร์ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยมีการเฉลยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้ - สมการเชิงอนุพันธ์ - การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับต่างๆ - ผลการแปลงลาปาซ - ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น - การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า การเคลื่อนที่เชิงกล และการแอ่นของคาน - สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์เป็นตัวแปร - ผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังของสมการเชิงอนุพันธ์ - สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

คู่มือวิศวกรรมฐานราก Ebook

฿480.00 ฿339.00

Tags: วิศวกรรมศาสตร์, แบบฝึกหัด, สมการเชิงอนุพันธ์, se-ed, bookcaze, ebook

line