หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
  • ฿195.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กิจจา บานชื่น,กณิกนันต์ บานชื่น
  • ISBN : 9786160823475
  • Language : thai
  • Number of Pages : 421
  • File Size : 8.85 MB

รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนและอีกหลายกหลายเรื่องราวควรรู้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป สารบัญ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ บทที่ 2 วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ บทที่ 3 หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจ บทที่ 4 การวางแผน บทที่ 5 การจัดการองค์การและแผนภูมิองค์การ บทที่ 6 การจัดการงานบุคคล บทที่ 7 แรงงานสัมพันธ์และหลักการประกันสังคม บทที่ 8 การอำนวยการ การสั่งการ และการมอบหมายงาน บทที่ 9 การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล บทที่ 10 การจูงใจ บทที่ 11 การประสานงานและการทำงานเป็นทีม บทที่ 12 การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ บทที่ 13 กระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

บริหารเงินสดอย่างมืออาชีพ Ebook

฿135.00 ฿110.00

A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ Ebook

฿170.00 ฿119.00

Tags: การจัดการ, การบริหารจัดการ, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, bookcaze, ebook

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14