การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
  • ฿94.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160823062
  • Language : thai
  • Number of Pages : 246
  • File Size : 6.70 MB

"การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)" เล่มนี้ ใช้สำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด (Accounting for Company Limited) ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาการบัญชี ของสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาในแต่ละส่วนของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา และในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบกวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีชองบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัด การบันทึกบัญชีจำหน่ายหุ้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การรับหุ้น การเพิ่มทุน และการลดทุน การจัดสรรกำไร และการตั้งสำรองตามกฎหมาย การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการเลิกกิจการและการชำระบัญชี โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัด บทที่ 2 การบันทึกบัญชีจำหน่ายหุ้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท บทที่ 3 การรับหุ้น การเพิ่มทุน และการลดทุน บทที่ 4 การจัดสรรกำไร และการตั้งสำรองตามกฎหมาย บทที่ 5 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี บทที่ 6 การจัดทำงบการเงิน บทที่ 7 การบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ บทที่ 8 การเลิกกิจการและการชำระบัญชี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีต้นทุน 1 Ebook

฿175.00 ฿129.00

การบัญชี 1 Ebook

฿250.00 ฿175.00

บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท : Maintenance The Profit Maker Ebook

฿650.00 ฿450.00

Tags: การบัญชี, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, bookcaze, ebook, การบัญชีบริษัทจำกัด, se-ed

line