การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
  • ฿67.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมคิด มิมมา
  • ISBN : 9786160822522
  • Language : thai
  • Number of Pages : 236
  • File Size : 12.25 MB

"การขายเบื้องต้น 1 รหัส 2200 - 1004" เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหามี 8 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขาย บทที่ 2 ประเภทและลักษณะของงานขาย บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง บทที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บทที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า บทที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน และ บทที่ 8 คุณสมบัติและโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ในแต่ละบทจะมีกิจกรรมระหว่างเรียน ใบงาน และแบบประเมินผลหลังเรียนเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามา สารบัญ บทการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขาย บทการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทและลักษณะของงานขาย บทการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับตนเอง บทการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับกิจการ บทการเรียนรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บทการเรียนรู้ที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า บทการเรียนรู้ที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน บทการเรียนรู้ที่ 8 คุณสมบัติและโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สร้างยอดขายเพื่อนำชัย Ebook

฿98.00 ฿59.50

การบริหารการขาย Ebook

฿170.00 ฿120.00

ขายอย่างมืออาชีพ Ebook

฿165.00 ฿115.00

Tags: การขาย, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, se-ed, bookcaze

line