โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
  • ฿185.00
  • ฿129.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วิวัฒน์ โตนิล
  • ISBN : 9786160822881
  • Language : thai
  • Number of Pages : 339
  • File Size : 24.26 MB

โลหะวิทยา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน วิวัฒน์ โตนิล "โลหะวิทยา" นี้ ประกอบด้วยเรื่อง สมบัติของวัสดุ กระบวนการแข็งตัวของโลหะ ข้อบกพร่องในผลึก โลหะผสม แผนภาพเฟสหรือแผนภาพสมดุล แผนภาพเฟสของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ การอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การศึกษาและวิเคราะห์โลหะจากภาพ และการทดสอบความแข็ง พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีใบงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับประกอบการเรียนในระดับ ปวส. นอกจากนี้ยังสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น (รหัสวิชา 2103-2106) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้อีกด้วย โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 สมบัติของวัสดุ บทที่ 2 กระบวนการแข็งตัวของโลหะ บทที่ 3 ข้อบกพร่องในผลึก บทที่ 4 โลหะผสม บทที่ 5 แผนภาพเฟสหรือแผนภาพสมดุล บทที่ 6 แผนภาพเฟสของเหล็ก – เหล็กคาร์ไบด์ บทที่ 7 การอบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน บทที่ 8 เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ บทที่ 9 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก บทที่ 10 การศึกษาและวิเคราะห์โลหะจากภาพ บทที่ 11 การทดสอบความแข็ง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
โลหะวิทยาเบื้องต้น Ebook

฿195.00 ฿140.00

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ Ebook

฿180.00 ฿130.00

พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ Ebook

฿180.00 ฿129.00

โลหะวิทยาการเชื่อม Ebook

฿175.00 ฿110.50

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น Ebook

฿185.00 ฿129.00

Tags: โลหะวิทยา, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed, ซีเอ็ดบุ๊ค, โลหะ

line