การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ฉัตยาพร เสมอใจ
  • ISBN : 9786160817542
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 457
  • File Size : 6.59 MB

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม ช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ ผู้เขียน ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ ธุรกิจขนาดย่อมมีโอกาสในการเจริญเติบโตสูง แต่ก็มีอัตราความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูงเช่นกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีทักษะด้านการบริหารธุรกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการผลิต การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันในตลาดระดับประเทศและนานาชาติได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าใจถึงหลักการและวิธีดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การตัดสินใจ การเริ่มต้นธุรกิจ การผลิต การหาตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การจัดการ การวิเคราะห์ และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ สารบัญ บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 3 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทที่ 5 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ บทที่ 6 แผนธุรกิจ บทที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์กร บทที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 10 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักการตลาด Ebook

฿185.00 ฿130.00

การบริหารการตลาด : Marketing Management Ebook

฿195.00 ฿140.00

การจัดการ : Management Ebook

฿215.00 ฿150.00

จับความคิดให้ได้ไล่กระแสการตลาดให้ทัน Ebook

฿150.00 ฿100.00

การเงินธุรกิจ : Business Finance Ebook

฿220.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Ebook

฿250.00

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น Ebook

฿150.00 ฿109.00

การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: การจัดการธุรกิจขนาดย่อม, Small Business Management, ebook, se-ed, bookcaze

line