พฤติกรรมผู้บริโภค
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ
  • ISBN : 9789742124489
  • Language : thai
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 4.60 MB

พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ครอบคลุมทั้งในการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ผู้เขียน ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) โดยครอบคลุมทั้งในการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ถึงแม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภายนอกและภายใน แต่เราสามารถสรุปพฤติกรรมโดยรวมที่มีส่วนร่วมกันบางอย่างออกมาได้ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงแนวทางในการวางแผนและดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง มากกว่าการดำเนินการตามความรู้สึกหรือการลองผิดลองถูกโดยไม่มีแนวทางเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตาม ลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการบางประเภท ก็มีลักษณะของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเฉพาะจึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยการสังเกตหรือสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึกและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป สารบัญ บทที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 3 การตัดสินใจ บทที่ 4 การรับรู้ บทที่ 5 การเรียนรู้ บทที่ 6 ทัศนคติ บทที่ 7 ความต้องการและการจูงใจ บทที่ 8 บุคลิกภาพ บทที่ 9 กลุ่มอ้างอิง บทที่ 10 ครอบครัว บทที่ 11 วัฒนธรรม บทที่ 12 ชั้นทางสังคม บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค บทที่ 14 การบริการกับพฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 15 การวิจัยผู้บริโภค ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM Ebook

฿550.00 ฿380.00

จิตวิทยาการบริการ Ebook

฿180.00 ฿130.00

พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: การตลาด, การบริหาร, การตลาดพฤติกรรมลูกค้า, bookcaze, ebook, se-ed

line