ความน่าจะเป็นและสถิติ
  • ฿185.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศุภชัย นาทะพันธ์
  • ISBN : 9745348236
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 288
  • File Size : 3.51 MB

กล่าวถึงความหมายของสถิติและการจำแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวินิจฉัยสิ่งตัวอย่างด้วยเหตุและผลเพื่อค้นหาข้อสรุปเกี่ยวกับประชากร โดยการวินิจฉัยดังกล่าวจะคำนึงถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างและวิธีการสรุปผลเกี่ยวกับประชากร นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างช่วยเสริมความเข้าใจสำหรับแต่ละทฤษฎีในแต่ละบทพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองและยังมีวิธีทำพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ความน่าจะเป็น บทที่ 3 ตัวแปรสุ่ม บทที่ 4 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง บทที่ 7 ทฤษฎีการประมาณคำ บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน ภาคผนวก เฉลยแบบฝึกหัด ดัชนี บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

การพยากรณ์ทางสถิติ Ebook

฿250.00 ฿179.00

ความน่าจะเป็นและสถิติ Ebook

฿185.00

งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

Tags: ความน่าจะเป็นและสถิติ, ebook, bookcaze, se-ed

line