ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล, ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9789742127480
  • Language : thai
  • Number of Pages : 305
  • File Size : 3.93 MB

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ ผู้เขียน รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล, ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลายสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์การ โดยเนื้อหาภายในเล่มจะครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ สารบัญ บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทที่ 3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูล บทที่ 6 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย บทที่ 7 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ บทที่ 8 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร บทที่ 9 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ บทที่ 10 การจัดการความรู้ ...ฯลฯ... เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในหลายสถาบัน ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการศึกษาและวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ประการสำคัญ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวความคิด มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ Ebook

฿380.00 ฿269.00

การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน Ebook

฿320.00 ฿225.00

กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ Ebook

฿180.00 ฿129.00

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Ebook

฿195.00 ฿140.00

งานบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿230.00 ฿160.00

Tags: การจัดการ, เทคโนโลยี, สารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ, ระบบฐานข้อมูล, ebook, bookcaze, se-ed

line