บัญชีเบื้องต้น 1
  • ฿150.00
  • ฿110.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กานต์นภัส บุญลึก
  • ISBN : 9786160803804
  • Language : thai
  • Number of Pages : 219
  • File Size : 62.99 MB

บัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "บัญชีเบื้องต้น 1" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชี และสมุดเงินสด 2 ช่อง และมีแบบฝึกหัดท้ายบทและใบงาน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดหรือแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี บทที่ 2 สมการบัญชีและงบดุล บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 4 การบัญทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป บทที่ 5 การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท บทที่ 6 งบทดลอง บทที่ 7 กระดาษทำการและงบการเงิน บทที่ 8 การปิดบัญชี บทที่ 9 สมุดเงินสด 2 ช่อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) Ebook

฿92.00

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น Ebook

฿150.00 ฿109.00

บัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿110.00

ทำเองเป็นเองเพิ่มกำไร Ebook

฿190.00 ฿135.00

บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี Ebook

฿165.00 ฿115.00

เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี Ebook

฿180.00 ฿125.00

Tags: อาชีวศึกษา, บัญชี, สมการบัญชี, งบการเงิน, การบัญชี, บัญชีเบื้องต้น 1, กานต์นภัส บุญลึก, se-ed, ebook, bookcaze

line