ทำอย่างไรให้เค้ายอม
  • ฿170.00
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล
  • ISBN : 9742120471
  • Language : thai
  • Number of Pages : 213
  • File Size : 3.06 MB

ทำอย่างไรให้เขายอม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยในการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนการกระทำของคนอื่น ผู้เขียน รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล นำเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยในการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนการกระทำของคนอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ทำในสิ่งที่เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เช่น กลยุทธ์พื้นฐานเพื่อทำให้เกิดการยอมทำตามของมนุษย์ในแง่ของจิตวิทยาแห่งความรู้สึก การคิด และการลงมือกระทำ ความเข้าใจหลักการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประกอบเทคนิคในการยอมทำตาม หลักการและเทคนิคสร้างอำนาจ อิทธิพล บารมี เพื่อทำให้ยอมทำตาม ทฤษฎีและเทคนิควิธีในการจูงใจให้ยอมทำตาม การสร้างระบบเพื่อการดำรงรักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้คงอยู่ได้นาน เทคนิควิธีในการทำให้เกิดการยอมทำตามแบบต่าง ๆ และวัฒนธรรมองค์การในมุมมองของการควบคุมพฤติกรรมพนักงานให้ยอมทำตาม เป็นต้น สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 สิ่งที่นักบริหารควรจะต้องเข้าใจคือกลยุทธ์การทำให้ยอมทำตาม บทที่ 2 การรับรู้มีอิทธิพลอย่างไรต่อพฤติกรรมมนุษย์ บทที่ 3 อิทธิพลของอำนาจ บารมี และความเป็นผู้นำต่อพฤติกรรมมนุษย์ บทที่ 4 พฤติกรรมคน : จะปรับเปลี่ยนได้อย่างไร บทที่ 5 การธำรงรักษาพฤติกรรมพึงประสงค์ให้ดำรงอยู่ต่อไป บทที่ 6 อิทธิพลของกลุ่มและสังคมต่อพฤติกรรมมนุษย์ บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ : การควบคุมพฤติกรรมแบบไม่รู้สึกตัว

Write a review

Please login or register to review
Related Products
จิตวิทยาการบริการ Ebook

฿180.00 ฿130.00

General Psychology จิตวิทยาทั่วไป Ebook

฿170.00 ฿120.00

Tags: จิตวิทยา, พฤติกรรม, ทัศนคติ, How to, ทำอย่างไรให้เค้ายอม, สิทธิโชค วรานุสันติกูล, se-ed, ebook, bookcaze

line