การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
  • ฿175.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160823413
  • Language : thai
  • Number of Pages : 250
  • File Size : 8.51 MB

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รหัส 3001-1001 ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล "การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ตำราต่างประเทศ และเว็บไซด์ต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เนื้อหาประกอบด้วย การจัดองค์การ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพในองค์การ สารบัญ บทที่ 1 การจัดองค์การ บทที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร บทที่ 3 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต บทที่ 4 การจัดการความเสี่ยง บทที่ 5 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บทที่ 6 การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
รู้เขา รู้เรา Ebook

฿165.00 ฿115.00

อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม Ebook

฿150.00 ฿110.00

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) Ebook

฿175.00 ฿139.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ Ebook

฿220.00 ฿220.00

Tags: การบริหารจัดการ, SE-ED, Textbook, การจัดการองค์กร, การบริหารองค์กร, การพัฒนาองค์การ, การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001), ebook, bookcaze

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14