การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
  • ฿230.00
  • ฿160.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9789742128333
  • Language : thai
  • Number of Pages : 383
  • File Size : 4.89 MB

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม... ผู้เขียน ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ "การจัดการเชิงกลยุทธ์" เป็นศาสตร์และศิลป์สำคัญ ที่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการประสบความสำเร็จ จะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย "การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอน การฝึกอบรม และการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อเป็นการปูสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้บริหาร ได้เข้าใจเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการวิเคราะห์ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการและประยุกต์ใช้งานต่อไป สารบัญ บทที่ 1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 2 หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก บทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ บทที่ 5 Michael E. Porter กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ บทที่ 6 Benchmarking การเทียบเคียงแข่งดีเพื่อความเป็นเลิศของกิจการ บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์ บทที่ 8 กลยุทธ์เพื่ออนาคตสำหรับองค์การในโลกสมัยใหม่ บทที่ 9 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ บทที่ 10 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์ บทที่ 12 การควบคุมดุลยภาพในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การด้วย Balanced Scorecard บทที่ 13 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับการแข่งขันระดับโลก บทที่ 14 จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ Ebook

฿115.00 ฿80.00

การจัดการการขาย Ebook

฿200.00

Tags: การจัดการ, ผู้บริหาร, การจัดการเชิงกลยุทธ์, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ebook. bookcaze. se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14