การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • ฿220.00
  • ฿160.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9789742127114
  • Language : thai
  • Number of Pages : 350
  • File Size : 4.82 MB

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำกัดของหน่วยงาน ผู้เขียน ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เป็นหนึ่งในวิชาสำคัญที่ผู้สนใจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องศึกษา ซึ่งต้องใช้สารสนเทศเป็นฐานสำคัญในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายก็มักจะทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการ และข้อจำกัดของหน่วยงาน ซึ่งงานนี้มิใช่งานที่ทำครั้งเดียวเสร็จแต่ต้องสามารถที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้ ทำให้องค์การต้องปรับเปลี่ยนมโนทัศน์และระบบงานให้ทันสมัย สารบัญ บทที่ 1 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 2 นักวิเคราะห์ระบบและการพัฒนาระบบ บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทที่ 4 การสำรวจเบื้องต้น บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบ บทที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูล บทที่ 7 การอธิบายการประมวลผล บทที่ 8 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล บทที่ 9 การออกแบบระบบ บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล ...ฯลฯ... ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ "การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ" (Information System Analysis and Design) เล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ทั้งในการสอนและการทำงานที่สั่งสมมาของผู้เขียนทั้งในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมโครงการพัฒนาระบบต่างๆ จึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากหนังสือการวิเคราะห์และออกแบบระบบหลายๆ เล่ม ที่วางขายอยู่ในตลาดหนังสือ โดยผู้เขียนเชื่อว่าวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับและการอธิบายเนื้อหา รวมทั้งการยกตัวอย่างนั้น จะง่ายต่อการศึกษา ทำความเข้าใจ และสะดวกต่อการใช้งาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Ebook

฿220.00 ฿160.00

Tags: การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ, ออกแบบระบบสารสนเทศ. se-ed, ebook, bookcaze, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14