การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION
  • ฿160.00
  • ฿120.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
  • ISBN : 9745347426
  • Language : thai
  • Number of Pages : 216
  • File Size : 3.65 MB

การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมาย ผู้เขียน ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 'การบริหารธุรกิจ (Business Administration)' เล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นสำหรับหลักการจัดการธุรกิจ (Principle of Business) ซึ่งใช้สอนนิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจ ตลอดจนทักษะในการบริหารธุรกิจ แก่นิสิตที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นที่มิใช่บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสำหรับการประยุกต์ความรู้ และข้อมูลที่ได้รับในการบูรณาการหลักธุรกิจและหลักกฎหมายในการศึกษา การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และ/หรือเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันที่กระบวนการโลกาภิวัฒน์ (Globalization) และพัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศ(Information Technology) หรือ IT ได้หลอมรวมระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ธุรกิจและกฎหมายต้องพลวัตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน จึงจะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทั้งองค์การ ผู้เกี่ยวข้อง และระบบสังคม นอกจากนี้ยังครอบคลุมเนื้อหาการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management) อีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 ธุรกิจ บทที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ บทที่ 3 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ บทที่ 4 การบัญชี บทที่ 5 การเงินและการธนาคาร บทที่ 6 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 7 การผลิตและการดำเนินงาน บทที่ 8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 9 การจัดการ บทที่ 10 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทที่ 11 ธุรกิจระหว่างประเทศ บทที่ 12 ธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 13 จริยธรรมและความรับผิดชอบของธุรกิจ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารการตลาด Ebook

฿195.00 ฿195.00

การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management) Ebook

฿190.00 ฿139.00

49 ไอเดียสร้างธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ Ebook

฿160.00 ฿110.00

การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION Ebook

฿160.00 ฿120.00

BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ Ebook

฿550.00 ฿380.00

New York Times Bestseller: ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs Ebook

฿360.00 ฿309.00

Tags: เศรษฐกิจ, การบริหารธุรกิจ, Business, Administration, ebook, bookcaze, se-ed

line