การบัญชีชั้นสูง 1
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อรพินท์ อ่วมเพ็ง
  • ISBN : 9745348813
  • Language : thai
  • Number of Pages : 239
  • File Size : 3.08 MB

การบัญชีชั้นสูง 1 กิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้เขียน อรพินท์ อ่วมเพ็ง เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกิจการร่วมค้า การฝากขาย การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในแต่ละเรื่องที่ออกมาบังคับใช้ เช่น ฉบับที่ 30 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฉบับที่ 46 เรื่องรายงานทางการเงินเกี่ยวกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นักศึกษาและผุ้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและศึกษาในระดับสูงขึ้น สารบัญ หน่วยที่ 1 การบัญชีร่วมค้า หน่วยที่ 2 การฝากขาย หน่วยที่ 3 การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ หน่วยที่ 4 การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขา และตัวแทน หน่วยที่ 5 การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ภาคผนวก บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีห้างหุ้นส่วน Ebook

฿160.00 ฿119.00

การบัญชีบริหาร Ebook

฿230.00 ฿169.00

การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿175.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

การบัญชีบริหาร Ebook

฿190.00 ฿135.00

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: การเงิน, การบัญชี, การบริหารธุรกิจ, บัญชีชั้นสูง, บัญชีร่วมค้า, ebook, bookcaze, se-ed

line