ความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใย ฉบับปรับปรุงใหม่
  • ฿235.00
  • ฿165.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : นวลแข ปาลิวนิช,รศ.นวลแข ปาลิวนิช
  • ISBN : 9745340464
  • Language : thai
  • Number of Pages : 342
  • File Size : 32.71 MB

ความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใย ฉบับปรับปรุงใหม่ สาระเกี่ยวกับใยสิ่งทอโดยละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สมบัติของเส้นใย การจำแนกชนิดของเส้นใย ชื่อสกุล ชื่อการค้า... ผู้เขียน นวลแข ปาลิวนิช,รศ.นวลแข ปาลิวนิช สิ่งทอนอกจากจะนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้ว ยังนำมาผลิตเป็นเครื่องใช้ในบ้านหรือเคหะสิ่งทอ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกแขนง รวมทั้งงานทางการแพทย์และโครงการบินอาวกาศ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องผ้าและเส้นใยจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง ทำให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและถูกต้อง สามารถเลือกผลิตภัณฑ์สิ่งทอมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้บริโภค ผู้ประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ นอกจากมีความจำเป็นต้องใช้ภายในประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้สูงสุดให้กับประเทศไทยหลายปีติดต่อกันและยังคงทำรายได้อยู่ในอันดับสูงจนปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับใยสิ่งทอโดยละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา สมบัติของเส้นใย การจำแนกชนิดของเส้นใย ชื่อสกุล ชื่อการค้า วิธีการทดสอบเส้นใยเบื้องต้น กระบวนการผลิตเส้นใยและผ้า การตกแต่งสำเร็จเพื่อเพิ่มคุณภาพและประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนประโยนชน์ใช้สอยและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ใยสิ่งทอแต่ละชนิดอย่างถูกวิธี สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้นใย บทที่ 2 การจำแนกเส้นใย บทที่ 3 สมบัติของเส้นใย บทที่ 4 การวิเคราะห์เส้นใย บทที่ 5 ใยเซลลูโลสและใยประดิษฐ์จากเซลลูโลส บทที่ 6 ใยโรตีนและใยประดิษฐ์จากโปรตีน บทที่ 7 ใยประดิษฐ์ บทที่ 8 เส้นด้าย บทที่ 9 การผลิตผ้า บทที่ 10 การตกแต่งผ้า บทที่ 11 การตกแต่งผ้า บทที่ 12 การดูแลและรักษาผ้า บทที่ 13 ศัพท์เฉพาะชื่อผ้า ภาคผนวก ก. แสดงรูปร่างลักษณะตามยาวและภาคตัดขวางของเส้นใย ภาคผนวก ข. สถิติการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยปี พ.ศ. 2537 - 2541 (มกราคม - สิงหาคม) บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: ความรู้เรื่องผ้า, เส้นใย, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14